POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum, propietària del domini butifarrendum.cat, garanteix la màxima confidencialitat i privacitat de les dades subministrades pels usuaris del lloc web associat al referit domini. Aquestes dades no seran transferides ni donades a conèixer a tercers per a cap ús, i la seva utilització per Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum es cenyirà a allò establert en les condicions que es detallen més endavant en aquest document.

Política de Protecció de Dades
Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum és la titular de la base de dades generada amb la informació de caràcter personal subministrada pels usuaris.
Dades sol·licitades i Tractament
Si l’usuari decideix enregistrar-se a qualsevol dels nostres formularis, se li sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de l’objectiu al qual està destinada la pàgina web que conté aquest formulari.
Això por causar que l’usuari faciliti dades de caràcter personal tals com: nom, adreça, teléfon, e-mail i altres necessaris per a que Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum contacti amb l’usuari. El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d’aquestes finalitats, sempre dintre del marc normatiu establert.
Mitjançant l’enviament de les dades l’usuari dona el seu consentiment al tractament de les mateixes.
Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum es reserva el dret d’accés a les dades personals enviades pels nostres usuaris.

Consentiment de l’Usuari
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si pitja el botó “enviar” que es troba sota qualsevol dels formularis de la web.
Les dades personals son enmagatzemades a una base de dades propietat d’Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum, que garanteix les mesures oportunes de tipus tècnic i estructural per tal de prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.
Les dades recaptades son les adequades, pertinents i no excesives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims d’Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum.
D’acord amb allò establer a la LOPD (La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre que desenvolupa la LOPD), l’usuari del lloc web associat al domini butifarrendum.cat podrà, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si s’escau, revocació del consentiment per a la cesió de les seves dades en els termes previstos a la referida llei i d’altres normes que la desenvolupen. Per aquesta funció l’usuari només haurà de comunicar-ho a Associació Cultural Gastronòmica Butifarrèndum per e-mail (info@butifarrendum.cat)